Informatieplicht vrijwilligers

 

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

 

 1. Gegevens organisatie 
 • Naam organisatie : Atletiekclub Pajottenland
 • Juridisch statuut :VZW
 • Zeteladres : Paddenbroekstraat 16  1755 GOOIK
 • Ondernemingsnummer: 0430.682.572
 • Rechtspersonenregister: RPR Brussel
 • Telefoonnummer: 0477/53.58.40
 • emailadres : bestuur@atletiekclubpajottenland.be 
 • Website: www.atletiekclubpajottenland.be 
 • Omschrijving doelstelling : 

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch

onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling het bevorderen en promoten van de atletieksport in de ruimst mogelijke zin en dit in overeenstemming met de statuten en reglementen van de VAL, de KBAB en de IAAf.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: het organiseren en beoefenen van de atletiek en/of het verlenen van haar medewerking hieraan.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen aan of toetreden tot overkoepelende organisaties met een gelijkaardig doel.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

 

 1. Verzekeringen

 

2.1. De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

  • Naam verzekeringsmaatschappij :Ethias
  • Polisnummer : 45.105.979

 

2.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten :

 • Omschrijving gedekt risico : lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
  • Naam verzekeringsmaatschappij :Ethias
  • Polisnummer :45.045.885

 

 • Omschrijving gedekt risico : rechtsbijstand

 

  • Naam verzekeringsmaatschappij :Ethias
  • Polisnummer : 45 105 979

 

 1. Kostenvergoedingen : 
 • De organisatie betaalt een forfaitaire kostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van maximum Zie website vergoeding vrijwilligers, voor de trainers maximum Zie website vergoeding vrijwilligers

De organisatie betaalt tevens een kostenvergoeding.. Er is een terugbetaling ten belope van 10 kilometer per training aan 0,30 €/ training (maximum 2000 kilometer) voor verplaatsingen. 

 

 1. Discretieplicht – Geheimhoudingsplicht

 

De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht. Dit is de verplichting om geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen.

De organisatie moet bepalen welke soort informatie onder de geheimhoudingsplicht valt.

Vrijwilligers mogen omwille van wettelijke rechtvaardigingsgronden afwijken van voormelde geheimhoudingsplicht en dit in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een kwetsbaar persoon. 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.